Ponpes Imam Muslim Al-Atsariy

Menebar dakwah ahlussunnah, sesuai manhaj salaful ummah

masjid imus

Kajian Rutin

Ahad

Kitab Riyadhus Shalihin

Ustadz Abdul Aziz, Lc.
Ba'da Maghrib
Ahad

6 Pilar Manhaj Salaf (Karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani)

Ustadz Abu Ammar Abdul Adhim Al-Ghoyamiy
Ba'da Subuh (Ahad Ke-2)
Senin

Fiqh Muyyasar (Fiqih Praktis Ibadah Sehari-hari)

Ustadz Bagus Jamroji, Lc.
Ba'da Maghrib
Selasa

Tanda-Tanda Hari Kiamat

Ustadz Abdullah Amin
Ba'da Maghrib
Rabu

Kitab Shahih Fiqh Sunnah

Ustadz M. Anwar Samuri, Lc.
Ba'da Maghrib
Kamis

Kitab Lumatul I'tiqod

Ustadz Abu Ammar Abdul Adhim Al-Ghoyamiy
Ba'da Maghrib
Jumat

Kitab Tauhid

Ustadz Bagus Jamroji, Lc.
Ba'da Maghrib (Jum'at Ganjil)
Jumat

Kitab Adabul Mufrod

Ustadz Arif Fathul Ulum, Lc.
Ba'da Maghrib (Jum'at Genap)
Sabtu

Tahsin Tilawah Al-Qur'an

Ustadz Saiful Anwar
Ba'da Maghrib